【23】 Tham gia hoạt động tình nguyện
   Khi thiên tai phát sinh, người cao tuổi, người tàn tật, người có bệnh, phụ nữ có mang, trẻ nhỏ, người ngoại quốc, và những người cần đặc biệt cứu hộ khi địa chấn phát sinh, được gọi là「Người cần được cứu hộ khi thiên tai」. Cả người ngoại quốc, không chỉ bảo vệ sự an toàn của mình, mà cũng có thể cứu hộ những người bị nạn khác. Ở các cấp trung tâm tình nguyện đã được thiết lập. Các hoạt động tình nguyện như vận chuyển, cung cấp lương thực, nước uống đến nơi tránh nạn, phiên dịch thông dịch ... rất cần sự tham gia của các bạn.

Đăng kí tình nguyện

   Đối với những vị không gặp khó khăn gì về hội thoại tiếng Nhật thường ngày, rất hi vọng các bạn sẽ đăng kí hoạt động tình nguyện ngôn ngữ của Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kochi Ken (đăng kí miễn phí). Sau khi đăng kí, các bạn sẽ tham gia giờ học về tình nguyện ngôn ngữ. Các bạn sẽ được luyện tập cách thông dịch, phiên dịch ngôn ngữ khi địa chấn phát sinh. Nếu là địa chấn phát sinh ở Ken khác, thì tùy theo tình huống có thể có những thỉnh cầu đặc biệt của Ken đó.

BackNext