【21】 Phân loại các hoạt động cứu trợ y tế, Triage
   Do ảnh hưởng của địa chấn, rất nhiều người bị thương, lực lượng bác sĩ, y tá, thuốc sẽ không đủ. Trong trường hợp này, hoạt động cứu tính mệnh được tối ưu tiên, việc phân loại các hoạt động cứu trợ y tế (theo bác sĩ, trong số những người bị thương, sẽ chữu trị từ những người bị thương nặng, đặc biệt trong đó ưu tiên những người có khả năng cứu được tính mạng cao. Thêm nữa sự vận chuyển sẽ được tiến hành theo thứ tự ưu tiên) cần lý giải rõ ràng. Khi địa chấn phát sinh, cần tuyệt đối tuân theo sự sắp xếp, phân loại các hoạt động của bác sĩ.

BackNext