【20】 Thông báo vô sự đến cơ quan trực thuộc, đại sứ quán, lãnh sứ quán
   Việc điều tra sự an toàn của đại sứ quán hay gia đình bạn sống ở ngoài Nhật Bản được tiến hành ở các cấp Shi, Cho, Mura. Sau động đất, khi đã ổn định hãy ngay lập tức liên lạc với gia đình ở ngoài Nhật hay đại sứ quán, lãnh sứ quán. Thêm nữa, hãy liên lạc báo sự an toàn của bạn đến cơ quan nơi làm việc.

BackNext