【16】 Tốc báo khẩn cấp địa chấn
   Nhanh chóng nắm bắt được địa chấn, biết trước được chấn động mạnh trước vài giây đến vài chúc giây, những thông tin mới nhất, việc đó có thể nắm bắt được qua Tivi, Radio (*Tuy nhiên, ở vùng gần tâm chấn, giữa những chấn động mạnh có thể không khớp). Khi mà nhìn nghe được tốc báo khẩn cấp địa chấn,「Không hốt hoảng」「, Giữ bình tĩnh」 di chuyển đến nơi an toàn, bảo vệ vùng đầu, tùy theo chấn động và hiện trạng vùng chu vi xung quanh, hãy tự bảo vệ thân thể.

BackNext