【11】 Gia nhập bảo hiểm (bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm địa chấn)

Gia nhập bảo hiểm sức khỏe

   Nếu không gia nhập bảo hiểm sức khỏe, khi bị thương trong địa chấn thì toàn bộ y liệu phí phải trả. Vì thế, đầu tiên hãy xác nhận bản thân và gia đình đã gia nhập bảo hiểm hay chưa. Trường hợp chưa gia nhập, hãy tiến hành thủ tục gia nhập bảo hiểm.

Gia nhập bảo hiểm địa chấn

   Hỏa hoạn phát sinh do địa chấn, không được đền bù bởi bảo hiểm hỏa hoạn. Vì thế để có thể được đền bù những thiệt hại về nhà cửa và tài sản do địa chấn, việc gia nhập bảo hiểm địa chấn cùng với bảo hiểm hỏa hoạn là điều cần thiết. Nếu chỉ gia nhập bảo hiểm địa chấn là điều không thể. Bảo hiểm địa chấn dựa trên「Pháp luật liên quan đến bảo hiểm địa chấn」chình phủ và công ty bảo hiểm cùng nhau hoạt động, là loại bảo hiểm có tính công cộng cao. Trường hợp phát sinh tổn hại, tùy theo mức độ. Khi tổn thất toàn bộ là 100% tiền theo hợp đồng, bán tổn thất là 50% tiền theo hợp đồng, tổn thất một phần là 5% tiền theo hợp đồng được chi trả.
   Nội dung chi tiết liên quan đến bảo hiểm địa chấn: Hiệp hội bảo hiểm thiệt hại Nhật Bản (Tel: 0120-107808, Homepage: http://www.sonpo.or.jp ), hoặc Hiệp hội bảo hiểm thiệt hại Nhật Bản, Chi điếm Shikoku (Tel: 087-851-3344) (chỉ đối ứng tiếng Nhật)

BackNext