【6】 Dự tưởng chấn độ- Dự báo Sóng thần- Xác nhận nơi tránh nạn

Dự tưởng chấn độ - Xác nhận Sóng thần

   Để chuẩn bị cho Địa chấn Nam Hải, đầu tiên ở nơi sống, làm việc, tất yếu cần biết chính xác về dự báo chấn độ vùng hoạt động, nơi nước xâm nhập bởi Sóng thần. Hãy xác nhận ở Góc Tình Báo Địa Chấn Nam Hải, tầng 1 Prefectural Office, hoặc Website của Kochi Ken「Chuẩn bị tốt cho địa chấn Nam Hải」. (Chỉ có tiếng Nhật)「 南海地震[なんかいじしん][そな]えて GOOD!!」
   Home Page: http://www.pref.kochi.lg.jp/~shoubou/sonaetegood/index.html

Xác nhận điểm tránh nạn

   Bạn hãy xác nhận đường đi và thời gian cần thiết để đến điểm tránh nạn trong khu vực của bạn. Đặc biệt trong khu vực Sóng thần, hãy xác nhận chính xác nơi tránh nạn an toàn (Sóng thần không tới)

BackNext