Nabasa mo na ang nilalaman ng booklet na ito. Sa palagay ko ay makadaragdag ito sa kaalaman tungkol sa Nankai Lindol upang tayo ay maging handa. Maliit na bagay man ang pitong check list na ito ngunit ito ay isang susi sa pagprotekta sa ating sarili para sa Nankai Lindol. Ipinapakiusap na bilugan ang pitong check list na nasa ibaba at maging handa tayo.
   Kapag ang bilog na marka (○) ay 3 o mas mababa, ang paghahanda sa Nankai Lindol ay hindi pa sapat.

No. Check item Banggit na pahina
(1) Alam kung saan ang lugar ng kaligtasan na malapit sa tinitirhan na maaaring puntahan, ang klase ng lakas ng dating ng lindol at kung gaaano ang lebel ng taas ng tubig (baha) na mangyayari. 【3】 【4】 【5】 【6】
(2) Ang sariling bahay na tinitirhan ay mayroong Insurance para sa lindol at may katibayang papeles(tinirahan o itinayo noong 1982). 【7】
(3) Ang mga kagamitan sa loob ng bahay ay may proteksyon at hindi delikado ang kinalalagyan. 【8】
(4) Napag-usapan ba ninyo ng buong pamilya at napagdesisyunan kung saan dapat magkita-kita pagkatapos ng lindol, kung saan at sino ang dapat tawagan at kung ano ang dapat gawin kung may biglaang sakuna na magaganap. 【9】
(5) May nakahandang tubig at pagkain sa loob ng 3 araw o mahigit pa. 【10】
(6) May nakahandang flashlight, “portable radio”, sapatos at iba pa na malapit sa iyong higaan. 【10】
(7) Sumasali sa mga gawain na may kinalaman sa paghahanda para sa maaaring mangyaring sakuna sa lugar na tinitirhan. 【12】


Information provided : Kochi Prefecture
Character created and produced by / ㈲やなせスタジオ
Nagsalin ng Salita : Inoue Alicia / Kumon Minda
Issue / Marso, 2008 First edition
Plano at isinagawa ng Kochi International Association
780-0870 Kochi-chi Honmachi 4-1-37 Tel:088-875-0022
Fax:088-875-4929
Website:http://www.kochi-kia.or.jp
E-mail:info_kia@kochi-kia.or.jp

Back