【24】 Pagsusuri at pagklasipika sa pinsala ng bahay at iba pa
   Ang mga lugar na nakaranas ng matinding pinsala sa bahay ay nagkakaroon ng imbestigasyon. Ang resulta nito ay nahahati sa 3 klase;. Una, desisyon sa lawak ng kritikal na bahagi ng bahay. Ikalawa, desisyon sa lawak ng parting napinsala at ang huli ang papel ng katibayan sa pag-iimbestiga sa mga apektado ng pinsala.

1) Desisyon sa lawak ng kritikal na bahagi ng bahay

   Ang desisyon ay naaayon sa resulta ng ginawang pag-iimbestiga sa mga gusaling nagtamo ng matinding pagkasira pagkatapos ng lindol. Dahil sa “after shock”, ang mga lugar na napagdesisyonang delikado gawa ng pagguho ng bakod, pagbagsak ng mga bintanang salamin, kasama na rin ang mga pasilidad na matutumba at iba pa na dapat isaalang-alang. Ang layunin ng gawaing ito ay upang maiwasan ang karagdagang pinsala na maaaring makaapekto sa buhay ng tao.
   Ang resulta ay mababatid base sa mga kulay ng istiker na gagamitin matapos ang imbestigasyon. Ang pulang papel o istiker ay para sa lugar na delikado. Ang dilaw na papel o istiker ay para sa lugar kailangan ng espesyal na atensiyon, at ang berde na papel o istiker ay para sa ligtas na lugar. Ang mga papel o istiker na ito ay nakalagay sa mga bahagi ng gusali na madaling makita.

2) Pag-iimbestiga at katibayan na biktima ng kalamidad

   Una ay kailangang ipaalam sa nasasakupang siyudad, bayan, lokal na komunidad kung naging miserable ang kalagayan ng biktima dulot ng pinsala ng kalamidad base sa pangsariling imbestigasyon. Isinasagawa ito para gamitin sa pag-aplay ng seguro sa lindol at mga benipisyong pangpubliko na maaaring matanggap ng biktima.Ang ikalawa ay ulat na gawa ng mga kawani ng siyudad, bayan at lokal na komunidad tungkol sa pinsala . Kailangan ang imbestigasyon kahit na maliit lamang ang naging pinsala sa bahay.
   Ang layunin ng prosesong ito ay para siguraduhin ang tunay na lawak ng pinsala at makakuha ng katibayan na biktima.Kahit matindi ang pinsala ayon sa ginawang pangsariling imbestigasyon ay kailangan pa rin itong siyasatin at tiyakin ng mga kinakaukulan.Kung halimbawa ang inulat ng biktima ay hindi tugma at taliwas sa lumabas na imbestigasyon ng kawani ng pamahalaan, maaaring mabawasan ang benipisyong maaaring matanggap.

BackNext