【23】 Pagsali sa mga gawaing boluntaryo
   Kung mangyayari ang kalamidad, ang mga taong nangangailangan ng suporta ay ang mga matatanda, may kapansanan, maysakit, buntis, nagpapasuso, at sanggol. Ngunit ang lahat na ito ay hindi mabibigyan ng espesyal na suporta. Ang mga dayuhan na hindi masyadong apektado ng kalamidad ay maaaring sumuporta sa mga biktima na nangangailangan ng tulong. May itinakda ang mga siyudad, bayan, at lokal na komunidad na mga “Volunteer Centers” sa panahon ng kalamidad na namamahala sa pagtatayo ng kanlungan o shelter at pamamahagi ng pagkain at tubig. Ang mga dayuhan ay hinihikayat na sumali sa ganitong grupo para sa pag-iinterpret at translasyon.

Pagpaparehistro bilang boluntaryo

   Para sa buong kaalaman sa Niponggo at mga pangaraw-araw na komunikasyon sa Hapon, makipagugnayan sa seksiyon ng pag-aaral ng salita (linguistics) sa Kochi International Association (walang bayad sa pagpaparehistro). Para sa mga dayuhang boluntaryo na nakatanggap ng espesyal na pagsasanay, sila ay may partisipasyon sa biglaang pagkakaroon ng kalamidad hindi lamang para sa interpretasyon at translasyon gayun din sa mga pagsasanay na ginagawa ng una sa probinsiya para sa mga nakatirang dayuhan na nagparehistro.Dagdag pa rito, sila ay maaari ring ipadala ayon sa kahilingan ng ibang probinsiya na masasalanta ng lindol para sa interpretasyon.

BackNext