【22】 Ang pamumuhay sa evacuation shelter
Hindi madali ang pananatili sa evacuation shelter
Kinakailangan ang kooperasyon ng lahat.

Ang evacuation shelter

   Ito ay lugar na pansamantalang tirahan sa panahon ng kalamidad. Ipinaaalam sa mga tao sa pamamagitan ng “evacuation advisory” ang lugar kung saan dapat lumikas tulad ng mga eskwelahan, mga pampublikong gusali, mga parke at iba pa. Ang mga taong nakatira sa parehong lugar, at mga grupo ng boluntaryong organisasyon sa “Antidisater” ang nagdedesisyon kung saan dapat lumikas. Ang pansamantalang paglilikasan ay maaari ring sa bawat “area” na may lugar na bukas at mga bakanteng lupa at ibapa.

① Mga dahilan kung bakit dapat lumikas sa evacuation shelter

  1. Kung hindi puwedeng tumigil sa sariling bahay dahil ito ay gumuho dulot ng Tsunami o natupok dahil sa sunog, walang suplay ng kuryente, tubig, gas at iba pa.
  2. Kung delikado ang sitwasyon ng bahay dahil sa bantang pagguho ng lupa sanhi ng “after shock”.
  3. Kung hindi kayang protektahan ang sarili sa sunog, pagguho ng bundok at iba pa.

② Apat na alituntunin sa pananatili sa evacuation shelter

  1. Sa lugar na tinitirhan ay importante ang madalas na pakikipag-ugnayan sa grupo ng mga boluntaryo ng “Anti-disater” at iba pa.
  2. Lahat ay sama-sama ang pamumuhay sa evacuation shelter kung kaya sundin ang naaayon na regulasyon.
  3. Kailangan ang kooperasyon at pakikipagtulungan upang maging maayos ang pananatili sa evacuation shelter.
  4. Bigyan ng pansin ang mga may sakit, may mga kapansanan, matatanda, at mga nagdadalang-tao na nangangailangan ng tulong.

③ Ang evacuation shelter ay mapagkukunan ng impormasyon at mga tulong

  1. Makikita sa shelter ang sama-samang impormasyon tungkol sa lindol, pamumuhay at mga suplay ng pagkain.
  2. Dagdag pa rito, maaaring manirahan pansamantala ang mga taong hindi puwedeng mamuhay sa kanilang tahanan.

④ Mga taong dapat kalingain

Ang “shelter” ay hindi lang tuluyan ng may mga gumuhong bahay. Ito ay para rin sa mga taong ang bahay ay hindi naman nasalanta ng husto ngunit hindi na puwedeng tirhan at pamuhayan ng maayos dahil sa walang suplay ng kuryente, tubig, gas,at iba pa. Sila man ay maibibilang rin na biktima kaya kailangang mabigyan din ng oportunidad para sa shelter at makatanggap ng pagkain at iba pa.

⑤ Paglikas at pamumuhay ng bukod pa sa “evacuation shelter”

   Ang mga residenteng hindi lumilikas o nanirahan sa “evacuation shelter” at mas piniling manatili sa mga tolda at sasakyan ay di kapanipaniwala na makakapamuhay ng maayos. Maaring magdulot ng hindi magandang apekto sa kalusugan, sarili at pamilya sa panantili dito.
   Noong taong 2004, sa naganap na lindol sa Niigata Ken Chuetsu, matatandaan na may mga binawian ng buhay sa mga pansamantalang nanirahan sa sasakyan. Dahil sa masikip na espasyo, parehong posisyon o pustura, hindi maiunat na mga paa at iba pa ay naging mahirap ang pagdaloy ng dugo sa baga, utak, at puso na naging sanhi ng pamumuo ng dugo (thrombus). Ang pagkamatay sanhi ng ganitong sitwasyon ay tinatawag na “Economy Class Syndrome”. Laging isaisip ang pangangalaga ng katawan sa pamamagitan ng tamang pagtanggap ng tubig, paggalaw-galaw, at pagsuot ng mga damit na maluwag lalo na sa pagtulog.

BackNext