【20】 Makipag-ugnayan sa kinauukulan, embahada at konsulado
   Ang mga miyembro ng pamilya na nakatira sa labas ng bansang Hapon at ang embahada ay kadalasang nakikipagugnayan sa pamunuan ng probinsya, syudad, at lokal na komunidad upang kumpirmahin ang inyong kaligtasan. Pagkatapos ng lindol at kung ang lahat ay kalmado na, makipag-ugnayan sa pamunuan ng lokal na komunidad upang maipaalam sa embahada at konsulado ang inyong kaligtasan para sa kapakanan ng inyong pamilya sa labas ng bansang Hapon. Dagdag pa rito, makipag-ugnayan din sa pinagtatrabahuhan at organisasyong kinabibilangan para ipaalam ang inyong kaligtasan.

BackNext