【19】 Impormasyon tungkol sa lindol at kung saan makakahingi ng tulong
   Ang pamunuan ng probinsiya, siyudad, bayan at lokal na komunidad ay magpapaabot ng impormasyon hinggil sa pagyanig sa bawat lugar, kundisyon ng pinsala, “aftershock”, sitwasyon ng tranportasyon, elektrisidad, serbisyo ng tubig at gas, at iba pang mga bagay na dapat alamin sa pamamagitan ng TV at radyo.
   Iwasang tumanggap ng maling impormasyon.

BackNext