【17】 Pagprotekta sa sarili kung may Tsunami

1) Mga Katangian ng Tsunami


2) Pinsala dulot ng Tsunami

  1. Malulunod ang tao at masisira ang mga bahay.
  2. Ang mga bagay na inanod ay magiging sagabal para sa pagtulong sa tao.
  3. Magkakaroon ng sunog.
  4. Maraming bagay ang aanurin sa loob ng daungan na posibleng maging sanhi ng sunog at makasagabal sa sasakyang pandagat.

3) Mga paalala sa paglikas kung may Tsunami

Kung umuuga Pagkalipas ng malakas na pagyanig sa loob ng halos 100 segundo.
Maging handa Hindi na kailangang maghintay pa ng alarma(dalhin ang mga pansarariling bagay na madaling bitbitin na kailangan sa paglikas tulad ng salamin sa mata, gamot, transistor, “flashlight” at iba pa.
Paglisan Lumikas kaagad sa malapit at mataas na lugar.Kung walang mataas na lugar, umakyat sa mga gusaling konkreto na mas mataas pa sa ikatlong palapag. Tumakbo at tumakas na walang gamit na sasakyan.
6 na oras Ang Tsunami ay paulit-ulit. Gawin ang paglikas sa ligtas na lugar at manatiling nakaantabay sa radyo para sa mga babala tungkol sa Tsunami. Huwag munang bumalik sa mga tahanan sa loob ng 6 na oras.

4) Paghahanda para sa paglikas sa tsunami (tsunami evacuation plan)

  1. Desisyunan ang lugar na paglilikasan.
  2. Desisyunan ang ruta ng paglilikasan.
    (Mahalaga itong madaanan kahit minsan upang makita ang aktuwal na kondisyon.)
  3. Laging tandaan ang mga marka ng Tsunami sa mga lugar ng paglilikasan.


BackNext