【16】 Sistema ng maagap na babala kung may lindol (Early Warning System)
   Ang balita tungkol sa lindol ay madaling malaman. Kapag may malakas na pagyanig, sa loob lang ng ilang segundo o bago magsampung segundo ay naiuulat na ito. Ang mga bagong impormasyon ay maaaring malaman kaagad sa pamamagitan ng TV, radyo at iba pa. Ngunit maaaring hindi maging mabilis ang paghahatid ng balita sa mga lugar na malapit sa “epicenter” kung saan malakas ang pagyanig. Kung makapanood at makarinig ng biglaang balita ay huwag mataranta.Panatilihing maging mahinahon, lumipat sa ligtas na lugar at protektahan ang ulo. Gumawa ng mga hakbang depende sa sitwasyon ng paligid upang maiiwas ang katawan sa pinsalang dulot ng pagyanig.

BackNext