【15】 Kung nakasakay sa sasakyan

1) Kung nagmamaneho ng sasakyan

   Kung makaramdaman ng pagyanig bagalan ang pagpapatakbo, gumawi sa parteng kaliwa ng kalsada at huminto. Patayin ang makina at huwag mataranta.
   Ang mahabang pakurbada ng “highway” na malapit sa pasukan at labasan ng tunnel ay delikado sa pagbagsak ng mga bato kung kaya iwasan ang ganitong lugar at huminto.
   Huwag ikandado ang pintuan, iwanang nakakabit ang susi sa makina at lumayo sa sasakyan.
   Siguraduhing walang naiwang importanteng bagay at iba pa sa loob ng sasakyan.
   Siguraduhing hindi makakaistorbo sa ibang sasakyan na dadaan para hindi mabunggo.

2) Kung nakasakay sa bus, tren at iba pa

   Ang paglalagay ng seat belt at paghawak sa bakal ay mga proteksyon sa sarili kung biglang hihinto ang sasakyan. Sumunod sa mga sasabihing instraksyon ng taong nakatalaga at makipagtulungan ng matiwasay.

BackNext