【14】 Kung nasa labas

1) Kung naglalakad sa kalye

   Malapit sa mga gusali, mag-ingat sa mga bagay na maglalaglagan tulad ng mga salamin ng bintana at signboards. Protektahan ang ulo ng anumang bagay na dala at lumikas sa ligtas na lugar.

2) Kung naglalakad sa tabi ng bloke ng konkretong pader

   Dapat na lumayo at umiwas agad dahil ang mga ito ay may posibilidad na bumagsak at magiba.

3) Habang tumatawid sa “overpass” at tulay

   Kailangang tumakbo sa pinakamalapit na dulo ng tulay at kung maaari ay huwag manatili sa itaas nito. Ngunit kung nasa ibabaw na ng tulay ay dapat maupo, humawak sa mga bakal at huwag kumilos upang hindi tumilapon.

4) Kung nasa loob ng kabundukan

   Umiwas sa ilalim ng tuktok ng bundok na may mga malalaking bato.

5) Kung malapit sa dagat at ilog

   Kung may babala ng Tsunami, lumayo kaagad sa tabi ng dagat at ilog. Ang ilog ay tataas sanhi ng Tsunami. Humanap ng mataas na lugar at lumikas. Kung nasa baybaying dagat, kailangan maging handa sa pinsala ng biglang dating ng Tsunami. Tumingin sa paligid at tiyakin kung may mataas na gusali na mapupuntahan.

BackNext