Inaasahan ang seryosong pinsala sa loob ng probinsiya dulot ng malaking lindol. Dahil dito mahihirapang makarating ang tulong ng mga organisasyon ng bumbero para magligtas ng buhay ng tao kaya napakaimportanteng protektahan ang sariling buhay.
【13】 Kung nasa loob ng bahay at gusali
   Ang mga bahay at gusali na mahina ang resistensya sa lindol ayon sa pagsusuri nay may posibilidad na magbagsakan ang mga kasangkapan at mga salamin. (Nasa pahina 【7】【8】 ang mga karagdagang impormasyon sa paghahanda)。

1) Kung nasa kuwarto

   Ang mga malalaking kasangkapan at ang mga estante ng libro ay matutumba. May mga kuwadro na babagsak kayat magtago sa ilalim ng matibay na mesa, upuan at iba pa.

2) Kung nasa loob ng “elevator”

   Ang mga “elevator” na may mga sensitibong instrumento para sa lindol o “earthquake sensor” ay otomatikong humihinto sa malapit na palapag kung may pagyanig. Samantalang ang mga “elevator” na wala ng nasabing instrumento ay kinakailangang pindutin ang lahat ng buton kung may pagyanig at bumaba sa hihintuang palapag.

BackNext