【12】 Paghahanda ng mga nakatira sa parehong lugar (Pagsali sa mga organisasyon para sa pag-iingat sa darating na sakuna)

1) Ano ang boluntaryong organisasyon para sa pag-iingat sa kalamidad?

   Sa oras ng kalamidad, ang ating sarili at ating lugar na nasasakupan ay dapat magtulungan sa isa’t-isa. Ito ay sinasabing pangunahing halimbawa rin ng organisayon. Kahit hindi na magtatag ng bagong organisasyon ay may mga organisasyon na tulad ng mga grupo ng estudyante at asosasyong pangbayan na maaaring lahukan. Ang mga ito ay nagsasagawa ng mga anti-disaster (Bosai Katsudo) sa loob ng isang taon. Ang pagsapi sa organisasyong tulad nito ay maihahalintulad na rin sa pagsapi sa boluntaryong organisasyon para sa pag-iingat sa kalamidad.

2) Bakit kailangan ang boluntaryong pagsali sa pagsasanay para sa kalamidad?

   Sa oras na maganap ang Nankai Lindol, ang pagkilos mga bumbero at pagtulong ng ibang organisasyon ay maaaring hindi maging sapat. Sa ganitong pagkakataon ay makakatulong sa mga kapitbahay kung mayroong masugatan o magkaroon ng biglaang sunog.

3) Ang mga gawain ng boluntaryong pagsali ng pagsasanay para sa kalamidad

①Alamin ang kalamidad.

   Kailangang alamin ang lahat tungkol sa kalamidad na maaaring mangyari sa iyong lugar na kung saan ka nakatira.
   Halimbawa: Pag-aaral ng kalamidad ( yanig, Tsunami, galaw ng tubig sa ilog dahil sa Tsunami, ng sunog, kalamidad sa pagguho, at iba pa).

②Alamin ang lugar o area

   Sa mga nabanggit na kalamidad, dapat alamin ang sagot na sa tanong na “Saan” (Halimbawa; ang lugar at ruta ng paglilikasan). Kailangang magdesisyon at alamin ang sitwasyon ng paligid at mga residente na nangangailangan ng tulong katulad ng mga may sakit na tao, matatanda, mga may kapansanan at iba pa.
   Halimbawa: Paggawa ng mapa ng lugar at ruta ng paglilikasan.

③Ang pagsasanay

   Huwag ipagwalang bahala ang pagsasanay (training) para maprotektahan ang sarili sa kalamidad.
   Halimbawa: a) pagmimintina sa mga lugar ng paglilikasan at sa mga ruta ng daanan b) ang pagsasanay sa paglikas k) pagmimintina sa mga pamatay ng apoy (fire extinguisher) at iba pa pati ang implementasyon at pagsasanay sa paraan ng paggamit nito.

4) Paglahok ng mga miyembro ng mga bihasang institusyon sa mga gawain para sa pag-iingat sa kalamidad

   Hindi lamang ang boluntaryong organisasyong ng bawat lugar ang kumikilos upang magsanay para sa kalamidad. Sa mga opisina at paaralan ay may ginagawa ring mga aktibidad na may kinalaman sa pag-iingat para sa kalamidad. Upang maging matagumpay ang ganitong gawain kailangan ang partisipasyon, pagpapanatili ng pakikipagrelasyong sosyal sa mga Hapon at pakikisalamuha sa paligid dahil sa oras ng kagipitan ay maaari silang makatulong.
   Sa mga taong hindi marunong ng salitang Hapon, ang mga pangkaraniwan at madaling salita ng pagbati tulad ng Magandang Umaga (Ohayo), Magandang Tanghali (Konnichiwa), Magandang Gabi (Konbanwa), at Good Night o Paalam (Oyasumi nasai) ay maaaring makatulong para mapanatili ang pakikipagrelasyon sa mga nakatira sa paligid.

① Kung gustong kumuha ng maikling pagsasanay para sa biglaang pagliligtas ng buhay

   Kung walang aktuwal sa pagsasanay ay hindi pinahihintulutang magbigay ng paunang lunas ang sinuman sa panahon na kailangang magligtas ng buhay. Ang maikling kurso ukol dito ay ginagawa sa malapit sa inyong “Fire Station”.
   Maaaring magpatala bilang isang indibiduwal o grupo ng isang organisasyon.
   * Tatlong oras ang pagsasanay at libre ito.

② Kung gustong kumuha ng pagsasanay para sa pag-apula ng sunog

   Sumangguni sa bawat malapit na “Fire Station”.

③ Kung gustong sumali sa mga gawaing pangboluntaryo ng mga Organisasyon na may kinalaman sa pag-iingat sa kalamidad

   Makipag-ugnayan sa mga nakatalaga sa “anti-disaster” sa bawat nakakasakop sa inyong lokal na pamahalan para sa mga katanungan

5) Paglahok sa Linggo ng Pagsasanay tungkol sa kalamidad(Anti-disaster)

   Sinimulan ng sentral na gobyerno at ng grupo ng mga kinatawan sa lokal na pamahalaan ang programa tungkol sa “Anti-disaster”. Pinapalawak at pinapalalim nito ang kaalaman tungkol sa kalamidad tulad ng bagyo, malakas na pag-ulan, malakas na pagbagsak ng yelo, pagbaha, mataas na alon, paglindol at Tsunami. Sa masinsinang paghahanda ay maaaring makaiwas at mabawasan ang mga pinsala na dulot ng kalamidad. Ang mga pagsasanay tungkol sa kalamidad (Araw ng Pagsasanay. Linggo ng Pagsasanay at iba pa) ay ginagawa sa magkakaibang okasyon sa bawat lugar ng Japan at sa lugar na nakakasakop sa inyo.
   Ang mga itinakdang okasyon na ito na ginagawa taun-taon sa magkakahiwalay na buwan ay ang mga sumusunod: Linggo ng Anti-disaster (Bosai Shukan, Agosto30-Setyembre 5), ng “Anti-disaster” (Bosai no Hi, Setyembre 1), Isang Buong Linggo para sa Boluntaryo at Anti-disaster (Bosai To Volunteer Shukan, Enero 15-21), Ang “Antidisaster” at ang Araw ng Boluntaryo (Bosai to Volunteer no Hi, Enero 17) at ang Buwan ng Mayo ay para sa pagiingat sa baha. Sa panahong ito ang mga dayuhan ay kailangan ding gawin ang makakaya at alamin ang mga bagay tungkol sa paghahanda at kaalaman sa pag-iingat sa kalamidad.

BackNext