【11】 Pagpapamiyembro sa Seguro (Health Insurance and Earthquake Insurance)

Pagkuha ng Pangkalusugang Seguro(Health Insurance)

   Ang hindi nakapagpamiyembro ng Pangkalusugang Seguro (Health Insurance) ay aakuin ang lahat ng babayarin sa pagpapagamot kung sakaling masugatan ng dahil sa lindol o iba pang sakuna. Alamin at kumpirmahin kung ang sarili at pamilya ay may Pangkalusugang Seguro na. Kung wala pa ay gawin ang pagpapatala.

Pagkuha ng Seguro sa Lindol (Earthquake Insurance)

   Ang sunog na sanhi ng lindol ay hindi sakop ng Seguro sa Sunog (Fire Insurance). Ganun pa man, ang subskripsiyon ng seguro para lamang sa lindol ay hindi isinasagawa, ayon sa pagkakasunod at sa paghahanda nito ay kailangang magkasama ang Seguro sa Sunog at Seguro sa Lindol. Ang mga pagkasira ng mga gusali (tirahan) o mga naapektuhang kabahayan ng dahil sa lindol ay kailangang bigyan ng pansin. Ang “Insurance” na ito ay pinangangasiwaan ng sabay ng gobyerno at “Non-life Insurance Company” base sa “Batas Tungkol sa Seguro ng Lindol”.
   Ito ay ibinabatay sa grado o laki ng pinsalang matatamo. Kung ang lahat ay magigiba, 100% ng presyo ng kontrata ang matatanggap, samantalang kung kalahati naman ay 50% lamang. Kung maliit lamang ang mapipinsala ay 5% ng presyo ng kontrata ang matatanggap. Para sa karagdagang kaalaman at detalye tungkol sa Seguro ng Lindol (Earthquake Insurance), sumangguni at makipag-ugnayan sa Nihon Songai Hoken Kyokai(Telepono:0120-107808 Homepage: http://www.sonpo.or.jp) at sa Nihon Songai Hoken Kyokai Shikoku Branch (Telepono: 087-851-3344). Ang mga impormasyon ay sa wikang Hapon lang.

BackNext