【10】 Ang importanteng gamit na nakahanda na dadalhin at mga gamit na dapat itabi
Kung mangyayari ang lindol, ang importanteng gamit na nakahandang dalhin sa oras ng sakuna at ang mga gamit na itinabi para sa lugar ng kupkupan (shelter) ay magka-iba.

Ang mga importanteng gamit na dapat dalhin sa oras ng kagipitan

   Kung magyayari ang lindol kailangang nakahanda ang mga importanteng bagay na dapat dalhin sa oras ng kagipitan, na kung maaari ay magaang bagay at kinakailangan lamang sa lugar ng kupkupan.

Ang mga gamit na dapat itabi (para sa lugar ng kupkupan)

   Pagkaraan ng lindol, hindi agad-agad makakakuha ng mga kailangang pangkabuhayan sa pang-araw-araw katulad ng tubig, pagkain. Hindi rin kaagad makakapaghanda ng mga kailangan kung kayat kailangan ay mayroon tayong inimbak na tubig, pagkain at iba pa hangang sa dumating ang tagapagligtas. Ganoon pa man kung magkaroon din ng tsunami ay kailangan din natin ang mga itinabing pagkain sa lugar ng kupkupan sa oras na hindi makakauwi ng tahanan. Hanggat maaari ay mahigit sa 3 araw na pangangailangan ang dapat na itabi.

Mga gamit na malaki ang maitutulong habang nasa oras ng kagipitan

Mga paalaala sa pang-araw-araw na pamumuhay at mga paraan ng paghahanda ng mga kinakailangan bagay na dapat dalahin at iimbak

  1. Ang mga kinakailangang bagay na dapat dalhin ay pagsamasamahin at ilagay sa malapit sa tulugan o kaya ay itali at isabit sa dingding na malapit sa daanan na madaling makita, para sa oras ng paglikas.
  2. Maaaring sa gabi mangyari ang lindol kung kaya ang mga kinakailangang bagay katulad ng flashlight, radyo at tsinelas (sapatos) at iba pa ay ilagay sa tabi ng tulugan.
  3. Magtabi ng maraming tubig at pagkain para sa pangaraw-araw na pangangailangan. Tingnan ang “expiration date” at gamitin ito bago maluma at palitan ng bago.


BackNext