【9】 Dapat gawing paraan para sa kaligtasan
   Maaaring maganap ang lindol na hindi kasama ang pamilya. Isipin ding hindi kaagad makakauwi kung kayat kailangang pag-usapan ng buong pamilya kung saan dapat pumunta sa oras ng kagipitan ( halimbawa: Lugar na tumatangkilik sa oras ng kagipitan, sa bahay ng kaibigan at iba pa.) At higit sa lahat ang bawat isa sa pamilya ay dapat alamin ang kontak sa trabaho o kaya sa paaralan. Kung sakaling aalis ng bahay ay kailangang mag-iwan ng sulat (note) na madaling makita at dapat ding pag-usapan kung paano magkakaroon ng kontak sa bawat isa.
   Lalong-lalo na sa mga lugar na nagaganap ang sakuna ay mahirap gumamit o kumontak sa telepono. Gamitin natin ang mga sumusunod na pangserbisyong mensahe.

Kung paano ang paggamit ng Emergency Messaging Service “171”

   Sa oras ng kagipitan (lindol na Kahit na mahina sa 6 at iba pa) ang NTT ay may serbisyo ng Emergency Messaging Service (Saigaiyoudengon Dayaru Sa-bisu). Hindi kinakailangang magparehistro para ito ay magamit. Makakatulong ito para sa pagkontak , sa pagtatanong ng kalagayan, at kaligtasan ng iba pang pamilya, at mga kaibigan na inabot ng sakuna.
* Ibabalita sa radio at TV kung magagamit o hindi ang serbisyong ito.

BackNext