【8】 Pag-iingat laban sa pagbagsak ng mga kasangkapan at iba pa
   Ayon sa lakas ng pagyanig, ang mga kasangkapan sa loob ng bahay ay babagsak dahil sa mahinang klase ng suporta. Ang bahay at gusali ay maaaring gumuho na maging dahilan para makasugat o makamatay dahil sa mga basag na salamin at mga nagkalat na gamit pangkusina.
   Ang 80% ng mga namatay at nasugatan sa malaking nangyaring lindol sa Hanshin Awaji ay dahil sa mga kasangkapang nalaglag at bumagsak sa loob ng gumuhong bahay. Ang pagmimintina sa mga kasangkapan at pagkakaroon ng matibay na suporta sa lindol ng bahay ay nangangahulugan na ang pinsalang mangyayari ay hindi malala.
   Kung may suporta ang mga bintanang salamin at mga gamit pangkusina ay maiiwasan din ang masugatan. May depensa! May proteksiyon!

1) Pag-iingat laban sa pagbagsak ng mga kasangkapan

Sa pagyanig ng lindol, ano ang mangyayari sa mga kasangkapan?

   Malalaglag ・Uugoy-ugoy・Uuga・Titilapon・Magbabagsakan (batay sa larawan) na mangyayari at dudulas sa sahig.

Ang kalagayan sa loob ng bahay nang nangyari ang malaking lindol sa Awaji Hanshin

Mga babala na dapat tandaan

(1) Huwag maglagay ng mataas na kasangkapan sa ibabaw ng karpet at tatami
   Ang mataas na kasangkapan ay mas mainam ipatong sa matigas na sahig kesa sa malambot na sahig lalong-lalo na ang magkapatong na bagay.
(2) Ang mga bagay na mabigat ay sa ibaba ilagay at ang mga magaang bagay ay sa itaas
   Huwag maglagay ng mga delikadong bagay sa itaas ng kasangkapan katulad ng salamin at plantsa ganuon din ang mabigat na TV at iba pa.
(3) Maglagay ng mga metal na pangsuporta
   Ang metal na pangsuporta ay murang bilihin lamang para sa ating kaligtasan. Sa pagsasagawa ng layunin na ito ay piliin ang tamang lugar na nararapat.
   (Sa mga nakatira sa mga paupahang bahay ay kailangang humingi ng pahintulot sa may-ari.)
(4) Pag-aralan muli ang pag-aayos ng mga kasangkapan
   Huwag maglagay ng mga kasangkapan na malapit sa kuwartong tulugan at sa daanan ng pintuan.
(5) Ang mga de-kuryenteng gamit, piano at iba pa ay dapat ipirmi
   Magtanong ng mga tamang paraan ng pagpirmi ng mga gamit sa pinagbilhan ng kagamitan o kaya sa gumawa ng produktong ito.
   (Babala sa pagbili)
   Kung balak palitan ang mga de-kuryenteng gamit gaya ng TV o personal computer, piliin ang magagaang na bagay.
(6) Ang hindi na kailangang gamit ay itapon o kaya ay dalhin sa recycle shop
   Ang hindi na ginagamit katulad ng lumang damit, itinaling mga babasahin ay dapat ng itapon. Ang maaliwalas na paligid ay madali para sa paglikas sa oras ng sakuna.

2) Pagprotekta sa pagkalat ng mga salamin at iba pa

  • Tapalan ng pangproteksiyong film ang mga salamin
    Kahit ang kwarto ay nasaan mang lugar, dapat nating tapalan ng pangproteksiyong film ang mga salamin lalong-lalo na sa mga kuwartong pinaglalagian ng matagalan (tulugan, sala, at iba pa.) at ganuon din sa paliguan.
  • Idikit ng naaayon na pandikit ang mamahaling bagay
  • Mag-ingat sa mga kagamitang pangkusina na magtatalsikan at magkakalat

BackNext