【7】 Pag-iwas sa pagkasira/pagguho ng gusali

1) Ipasuri kung may kapasidad na labanan ang lindol!

   Ang tinitirhan mo ba ay may panlaban sa malaking lindol? Ang kumpiyansa mo sa kalusugan ng katawan ay inihahalintulad din sa tahanan. Kailangan ang ating katawan ay may regular na "medical check up", ganoon din sa bahay na kailangang mayroong panlaban sa lindol para na rin sa ating kaligtasan.
   Maraming naging problema sa mga gusaling itinayo noong taong 1981 dahil sa mahinang pangsuporta laban sa lindol. Mula 2007 hanggang sa kasalukuyan, ang bayad sa pagpapasuri sa kapasidad ng panlaban sa lindol ay ¥3,000 na ginagawa sa bawat siyudad.

Kapasidad ng ebaluwasiyon na panlaban sa lindol para sa mga tirahan.

* Ang mga bahay na yari sa kahoy at iyong mga itinayo noong bago mag May 31, 1981 na gumamit ng lumang sistema o tradisyon ng pagpapatayo ay sinimulan ng baguhin. (Kasama na rin ang itinayong pangsariling bahay, ang magkakadikit na bahay, ang bahay na yari sa prefabricated na materyales at pinauupahang mga bahay o apartrment).

Ano ang pagsusuri ng kapasidad ng panlaban sa lindol?

   Ang pagsusuri ng kapasidad ng panlaban sa lindol ay ang pag-susuri sa situwasyon ng pundasiyon ng bahay, balanse ng mga dingding, klase ng dingding, ang kondisyon ng mga gusali at iba pa. Binabase sa resulta ng pagsusuri kung may panlaban sa lindol ang kalagayan ng mga gusali (Para sa mga nangungupahan ay kailangan malaman ito sa may-ari).

2) Pagpapalakas ng Panlaban sa lindol (Earthquake Resistance Reinforcement)

   Sa pagpapasuri ng gusali ay malalaman kung may kapasidad na panlaban sa lindol ang tirahan. Ang mga bahay na may problema dahil walang panlaban sa lindol ay kailangan magpagawa ng detalyadong plano para sa pagpapalakas ng panlaban sa lindol. Kailangang kumunsulta sa mga lugar na mapagkakatiwalaan katulad ng mga Local Registered Architect (Jimoto Kenchiku Shi) o kaya sa Kompanya ng Konstraksiyon. (Maaaring ang nabanggit na kompanya ay mahirapang makipag-usap sa mga dayuhan kaya magsama ng marunong magsalita ng Hapon)

3) Pangangasiwa ng Gusali

   Ang mga gusali at bahay na kahit na maayos sa ngayon, kung hindi regular ang pagpapakumpuni ay unti-unting hihina sa lindol. Mas mainam ang maagap. Kahit na isa pa lang ang problema ay kumunsulta na sa Housing Earhquake Resistance Center. (Sa wikang Hapon lang ang impormasyon)

4) Ang pagsusuri ng konkretong pader!

   Ang pagguho ng konkretong pader at pader na yari sa bato ay maaring makadagan at maaaring makasagabal sa daan sa mga lilikas at sa darating na tagasagip at makakaabala rin sa bumbero kaya kailangang gawin ang pag mimintina ng mga pader.

5) Mag-ingat sa magiging problema sa pakikipagkontrata ng konstraksiyon!

6) Mga lugar na sanggunian na maaaring makatulong !

   May mga lugar na itinayo sa bawat siyudad, bayan, lokal na komunidad, para pagsanggunian tungkol sa pagsusuri ng kapasidad ng panlaban sa lindol na maaaring makatulong kung kaya huwag mag-atubiling lumapit at komunsulta. (Sa wikang Hapon lang ang impormasyon)

Listahan ang Sanggunian:

Nilalaman ng Konsultasiyon Pangalan ng Sanggunian Oras ng pagkonsulta Karagdagang Impormasyon
Libreng pagkunsulta para sa pagsusuri ng kapasidad ng panlaban sa lindol at pagkukumpuni sa bahay (buong bahay). Jutaku Taishin Sodan Center (Sha) Kochi-ken Kenchikushi Jimusho Kyokai Nai)
Tel: 088-825-1240
Fax: 088-822-1170
10:00~16:00
Sabado,Linggo,at Pistang opisyal ay sarado
ksjk@i-kochi.or.jp
URL: http://ww.ksjk.or.jp
Libreng pagkunsulta para sa pagsusuri ng kapasidad ng panlaban sa lindol at pagkukumpuni ng disenyo ng bahay at gusali. (Sha) Kochi-ken Kenchikushi Jimusho Kyokai
Tel: 088-825-1231
Fax: 088-822-1170
9:00~17:00
Sabado, Linggo, at Pistang opisyal ay sarado
Magpakonsulta ng maaga kung ano ang gustong malaman, para magkaroon ng appointment kung kailan at anong oras dapat magpakonsulta.
ksjk@i-kochi.or.jp
(Sha) Kochi-ken Kenchiku Sekkei Kanri Kyokai
Tel: 088-872-4901
Fax: 088-824-8107
9:00~17:00
Sabado, Linggo, at Pistang opisyal ay sarado
Consultation place: EKOASU Umajimura (Kochi-shi Minami-Goza, 22-33) Consultation time : every month the 2nd & 4th Saturdays 13:00 - 15:00 (Kung maari ay makipag appointment muna bago pumunta)
Tel: 088-880-1812
Fax: 088-880-1815
(Sha) Kochi-ken Kenchikushi Kai
Tel: 088-822-0255
Fax: 088-822-0612
9:00~17:00
Sabado, Linggo, at Pistang opisyal ay sarado
Ipadala ng maaga ang gustong ipakunsulta sa FAX or E-mail
Sikai780@mb.inforyoma.or.jp
Pagpapakilala sa kompanya ng Konstraksiyon na may suporta at kaalaman para sa panlaban sa lindol at iba pa. (Sha) Kochi-ken Kensetsugyo kyoKai Kenchiku-Bukai
Tel: 088-824-6171
Fax: 088-824-6173
9:00~17:00
Sabado, Linggo, at Pistang opisyal ay sarado
Kochi-ken Kensetsu Rodo Kumiai
Tel: 088-823-0058
Fax: 088-873-5384
9:00~17:00
Sabado, Linggo, at Pistang opisyal ay sarado
Konsultasyon sa kakailanganing gastusin, halimbawa ng pangungutang para sa pagkumpuni (renovate). Jutaku Kinyukoko Shikoku Shiten
Tel: 057-088-6035
Fax: 087-826-6454
9:00~17:00
Sabado, Linggo, at Pistang opisyal ay sarado
Consultation place:Kochi Shimbun Takasu Homes Gallary
Consultation time:every month the 2nd & 4th Sundays 11:00 - 16:00)
*
Konsultasyon para sa programa sa uri ng klase ng tinitirhan.
(Sha) Kochi-ken Kensetsu Gijutsu Kosha
Tel: 088-850-4650
Fax: 088-892-1495
9:30~16:00
Sabado,Linggo,at Pistang opisyal ay sarado
* Ang mga tirahan ay may pamantayan na sinusunod na batas tungkol sa kalagayan ng mga nakatira (bagong bahay at gusali) at sa mga luma at namanang bahay na mayroong pagkakaibang makakamit sa pagsasagawa.
**
Konsultasyon para sa sistema ng garantiya ng bahay.
** Katangian at klase ng bahay ay kailangang may garantiya ng mahigit sa 10 taon ang may-ari.

BackNext