【6】 Ang paghahanda sa pagdating ng Lindol ・Ang pagkarkula ng baha dulot ng Tsunami ・Pag-aalam sa lugar ng kaligtasan

Ang paghahanda sa pagdating ng matinding Lindol ・ Ang pagkarkula ng baha dulot ng tsunami ay kailangang malaman

   Ang paraan ng paghahanda sa Nankai Lindol, una kailangang malaman kung saan ang lugar ng nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa matinding lindol at tsunami na magaganap sa lugar na malapit sa iyong tirahan at pinapasukan. Sa Prefectural Office, sa unang palapag ay mayroong impormasyon tungkol sa Nankai Lindol, kung saan makikita ang mga lugar ng kaligtasan kung may mangyayaring sakuna.
   (Nankai Jishin Joho Corner, Kaku Shi-cho-son no Bosai Tanto Ka, at home page;( 南海地震[なんかいじしん][そな]えてGOOD!!” )
(Ito ay nakasulat sa wikang Hapon, kung kaya magpaturo o ipakita sa taong nakakaintindi ng wika)
   Home page URL http://www.pref.kochi.lg.jp/~shoubou/sonaetegood/index.html

Alamin kung saan ang lugar ng kaligtasan

   Dapat malaman kung saan pupunta sa oras ng kagipitan sa inyong lugar, kung gaano ang distansya at oras ng pagpupulong-pulong, lalong-lalo na sa mga lugar na maaaring bumaha ng dahil sa darating na tsunami. Siguraduhin kung saan ang ligtas na lugar (matataaas na lugar at iba pa) na dapat puntahan na hindi maaabot ng tsunami.

BackNext