【1】 Ang mekanismo ng Nankai Lindol
   Ang “Earth’s surface” ay nasa ibabaw ng mga bato na kung tawagin ay “continental plates” na may kapal na maaaring hihigit pa sa 10 kilometro. Ang Plates na ito ay kumikilos ng ubod ng bagal sa sukat na ilang sentimetro o 10 sentimetro kada taon.
   Sa Tosa bay, ang Philippine Plate ay gumagalaw pailalim sa Eurasia Plate. Ang tuloy-tuloy na paggalaw ng mga “plates” na ito ay nagaganap taun-taon at nagdudulot ng pagbabago sa kanilang anyo. Kung hindi na makayanan ng Eurasian Plate ang pagbabago ng anyo, ito ay guguho o bibigay na magiging sanhi ng biglaang Nankai Lindol.
   Kung magaganap ito, ang buong Kochi Prefecture ay makakaramdam ng matinding lindol (Nankai Lindol), kasunod ay ang paggalaw ng dagat na magdudulot ng tsunami (malaking alon).

BackNext