Mga Nilalaman at Pahina

Ang Nankai Lindol ay Siguradong Mangyayari

【1】 Ang mekanismo ng Nankai Lindol

【2】 Ang nakaraang Nankai Lindol


Ang Inaasahang Pinsala Dulot ng Nankai Lindol

【3】 Tindi ng pagyanig (seismic intensity) at magnitude

【4】 Ang tindi ng pagyanig (seismic intensity) at pinsala

【5】 Katangian ng susunod na Nankai Lindol


Maging handa para sa Nankai Lindol!

【6】 Ang paghahanda sa pagdating ng Lindol ・Ang pagkarkula ng baha dulot ng Tsunami・Pag-aalam sa lugar ng kaligtasan

【7】 Pag-iwas sa pagkasira/pagguho ng gusali

【8】 Pag-iingat laban sa pagbagsak ng mga kasangkapan at iba pa

【9】 Dapat gawing paraan para sa kaligtasan

【10】 Ang importanteng gamit na nakahanda na dadalhin at mga gamit na dapat itabi

【11】 Pagpapamiyembro sa Seguro (Health Insurance and Earthquake Insurance)

【12】 Paghahanda ng mga nakatira sa parehong lugar (Pagsali sa mga organisasyon para sa pag-iingat sa darating na sakuna)


Pagprotekta sa sarili para sa Nankai Lindol

【13】 Kung nasa loob ng bahay at gusali

【14】 Kung nasa labas

【15】 Kung nakasakay sa sasakyan

【16】 Sistema ng maagap na babala tungkol sa lindol (Early Warning System)

【17】 Pagprotekta sa sarili kung may Tsunami

【18】 Magpapatuloy pa rin ang mga delikadong sakuna

【19】 Impormasyon tungkol sa lindol at kung saan makakahingi ng tulong

【20】 Makipag-ugnayan sa kinauukulan, embahada at konsulado

【21】 Ang“triage” bilang tulong pangmedikal

【22】 Ang pamumuhay sa evacuation shelter


Karagdagang Kaalaman

【23】 Pagsali sa mga gawaing boluntaryo

【24】 Pagsusuri at pagklasipika sa pinsala ng bahay at iba pa

【25】 Mga salita at halimbawang pangungusap na makakatulong at magagamit sa oras ng pag-lindol


Pitong Check lists Para Maprotektahan ang Ating Sarili sa Nankai Lindol

    Pitong Check lists Para Maprotektahan ang Ating Sarili sa Nankai Lindol


BackNext